Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR KANTARELLEN BORETTSLAG

Sist endret på generalforsamling 08.06.2016.

Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husorden blir fulgt, og at leiligheten ikke brukes slik at den sjenerer andre. Vær oppmerksom på at husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten.

RO I LEILIGHETEN
Bråk og støy fra leilighetene og uteområder må unngås. Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret, og med samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22.00 og på søndager og helligdager.

HUSDYRHOLD
Husdyr kan først anskaffes eller medbringes etter at søknad om det er innvilget fra styret. Det gjelder også eventuell gjenanskaffelse. Det er båndtvang for hund. Det er tillatt med innekatter. Kattene må luftes i bånd.

HUSHOLDNINGSAVFALL / SØPPELHÅNDTERING
Kun matavfall og annet restavfall fra husholdning i tette plastposer som er knyttet igjen skal kastes i søppelkassene. Søppelposene må IKKE settes utenfor eller på gulvet i søppelboden da dette tiltrekker rotter, mus og fugler.

Mindre barn bør ikke sendes ut med søppelposer.

Søppelposer skal IKKE settes utenfor egen dør i oppganger, korridorer og svalganger.

Større gjenstander som tv, datautstyr, lamper, møbler, tepper, hvitevarer, spesialavfall som maling og annet som ikke er husholdningsavfall / matavfall må IKKE settes utenfor eller i søppelboder eller ved papir¬konteinere. Beboer må selv levere dette til godkjent avfallsdeponi – for eksempel Grønmo. Beboere som likevel setter fra seg større gjenstander utenfor eller i søppelboder vil kunne bli belastet med kostnaden borettslaget har for bortkjøring.

Forsøpling av fellesarealer er ikke tillatt og vil medføre påbud om å rydde opp. Overtredelse vil medføre skriftlig varsel.

FELLESAREALER / SVALGANGER / BALKONGER / HAGER
Unødig opphold og lek i oppganger, korridorer, heiser og garasjeanlegg må unngås.

Barn bør IKKE ta heis alene fordi heiser kan stoppe mellom etasjene hvis fotoceller brytes og de kommer ikke ut uten assistanse fra vekterselskap.

Sykler, rullebrett, leker og annet skal settes i sykkelbod eller tas med inn i egen leilighet. Unntak gjøres for barnevogn og rullestol som kan settes under trapp. Styret kan fjerne sykler, rullebrett, leker og annet som står i trappenedganger, oppganger og korridorer etter at varsel om fjerning er gitt og dette ikke er fulgt.

Det må IKKE ristes tepper, filleryer osv – kastes sneiper, søppel, matavfall, tømmes vannbøtter etc fra balkonger og svalganger.

Ved vedlikehold av egen leilighet skal IKKE saging, boring, snekring osv foregå på svalganger og i oppganger.

På grunn av brannsikkerhet er det ikke tillatt å røyke i trappenedganger, oppganger, kjeller, korridorer, heiser og garasjeanlegg.

Det må IKKE legges ut mat til fugler eller andre dyr på fellesområder fordi dette tiltrekker rotter og mus.

Det er ikke tillatt å spyle balkonggulv. All rengjøring skal skje ved bruk av fuktig skureklut.

Av miljøhensyn er det kun tillatt med elektrisk- og gassgrill på balkong. Engangsgrill skal ikke brukes på fellesområder. Andelseiere må ta hensyn til os fra grill og passiv røyking ved grilling og røyking på balkong.

Fotball, håndball, basketballspill og lignende skal kun foregå på ballbanen eller i egne hager. Ballspill skal ikke være til sjenanse for andre beboere.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel så som mengder med tomflasker, søppelsekker, husholdningsavfall, papirstabler og annet skrot på balkonger og i hager.

Andelseier er ansvarlig for å holde sitt hageareal i orden slik at gress og ugress ikke får vokse vilt.

Andelseier har anledning til å sette opp gjerde og/eller platning på for- eller bakside av leiligheter på bakkenivå. Det skal søkes styret om dette. Arbeidet utføres av styret ved innleide leverandører men betales av andelseier. Styret bestemmer utforming for å sikre at arbeidet utføres likt for alle andeler på en rekke. Andelseier plikter å påse at nødvendig vedlikehold blir utført. Ved manglende vedlikehold av gjerdet kan styret kreve dette fjernet for andelseiers regning.

Det er ikke tillatt å plante busker og trær som vokser høyere enn 3 meter eller som er til sjenanse for andre eller til skade for grunnmur. Det er heller ikke tillatt å ha beplantning, bl.a. eføy eller villvin, som vokser opp langs yttervegger da det kan føre til fukt- og frostskadede teglsteiner.

RENHOLD
Borettslaget bestemmer selv om arbeidet med utvendig renhold skal fordeles mellom beboerne eller utføres for borettslagets regning.

VASKERI
Vaskeriet brukes etter styrets bestemmelser. Det er ikke tillatt å vaske tøy for andre enn lagets beboere. Vaskeriene skal være selvfinansierende.

Det er ikke tillatt å bruke vaskeriet på andre tidspunkter enn de man har angitt med låser påført leilighetsnummer.

MARKISER ETC.
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer.

MOTORKJØRETØYER
Plasseres bare på steder som er anvist av styret.

Meldinger fra borettslagenes styrer eller fra Boligbyggelaget Usbl, gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måte som husordensreglene.

MOTORKJØRETØYER / GARASJEANLEGG / PARKERINGSPLASSER
På grunn av brannfare må det ikke oppbevares lett antennelige gjenstander, væsker og lignende i garasjeanlegg og tregarasjer.

Det er ikke tillatt å bruke leiet p-plass i garasjeanlegg eller p-plass som leies av borettslaget til opplagsplass for avskiltede biler, tilhengere og lignende over lengre tid.

Biler uten registreringsnummer som hensettes i garasjeanlegget eller på leid p-plass ute, kan etter at beboer som disponerer p-plassen er varslet 3 ganger, taues bort for beboers regning. Ved spesielle tilfeller må eier av bil søke styret om dispensasjon.

Som utgangspunkt kan hver andel disponere en parkerings/garasjeplass. Ved ellers ledige plasser kan det inngås flere leieforhold for samme andel. Den som disponerer mer enn en plass må frigi disse dersom andel uten plass til disposisjon søker om leie av plass. Parkerings-/garasjeplass skal frigis med 3 måneders varsel.

Leietager kan ikke inngå private fremleieavtaler av garasje/parkeringsplass.

Det er kun tillatt å bruke motorvarmer med tidsur, maks 3 timer i døgnet.

Det er ikke tillatt å lade elektriske biler i garasjeanlegget i vanlige stikkontakter på grunn av brannfare og belastningen på det elektriske nettet. Det skal benyttes egne ladepunkter til dette. Disse installeres av styret på bestilling, og kostnadene dekkes av andelseier. Der hvor man finner at elektriske biler lades i vanlige stikkontakter vil disse bli koblet fra.

Det skal monteres ladere med separate målere, slik at alle blir fakturert den strøm som bruker. Dette faktureres over husleia.

PARABOL
Det er ikke tillatt å feste parabolantenner synlig for andre beboere eller på bygningsmassen.
Paraboler kan kun henges opp innenfor hver veranda.

KJØKKENHETTER
Det er ikke tillatt å montere kjøkkenhetter med egen motor, kullfilter eller koble kjøkkenhette fra motor på tak som styrer avtrekk fra kjøkken og bad. Ved skifte av kjøkkenhette må andelseier påse at denne også regulerer avtrekk fra bad.

Inntil generalforsamlingen i borettslaget bestemmer noe annet, gjelder ovenstående generelle husordensregler.

Andelseiere blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Andelseier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand og andre som er gitt adgang til leiligheten og eiendommen for øvrig.

Ved overtredelse av husordensregler kan styret sende skriftlig varsel, etter 3 varsler angående samme sak kan styret sende anmodning om tvangssalg av leilighet.

BRUK AV GRENDEHUS
Grendehus G3 er til utleie for borettslagets andelseiere og beboere i de perioder, etter de retningslinjer og for den pris styret fastsetter. Ved bruk av G3 gjelder borettslagets øvrige regler hva gjelder avfall, uteområder, rotid o.a. Ved brudd på regler, hærverk og uakseptabel oppførsel fra leietaker eller andre som benytter lokalet, kan leietaker nektes videre utleie i en periode fastsatt av styret.