Styret

Styremedlemmer:

Styreleder Anita Wang
Styremedlem Trine Oftenes
Styremedlem Aliou Diawara
Styremedlem Fredrik Vatne
Styremedlem Sondre Kareliussen

Varamedlem Torill Jønsberg
Varamedlem Marta T. Luczynsky
Varameldem Sadri Dogani

Valgkomiteen:

Poul Verner Jensen
Torill Nymann
Anne-Lena Dolmen
Jonas Nilsson